• इजाजत पत्र प्राप्त प्रमाणिकरण गर्ने निकाय

किन विधुतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने?

विधुतीय हस्ताक्षर एक गणितीय विधि हो जस्ले सफ्टवेयर, विधुतीयdocument, सन्देश वा ई – मेल को  निष्ठा  र प्रामाणिकतालाई प्रमाणित गर्न प्रयोग गरिन्छ।

Stamped छाप वा हस्तलेखन हस्ताक्षर सरह मान्य हुन्छ साथै नक्कल गर्न वा प्रतिलिपि निकाल्न नासिसाचोने   भएकाले हस्तलेखन हस्ताक्षर भन्दा सुरक्षित मानिन्छ। विधुतीयहस्ताक्षरले हस्ताक्षरकर्तालाई सन्देश वा कारोबार स्थिति घटनाक्रम साथै सूचनाको थप सुरक्षा को प्रत्याभूति गरौउछ।
+more