• इजाजत पत्र प्राप्त प्रमाणिकरण गर्ने निकाय

भिडियो लिंक (Video Links)

1.Digital Signature in MsWord Document (विधुतीय हस्ताक्षर एक सुश्री शब्द दस्तावेज मा)
https://www.youtube.com/watch?v=hx1K8yv-aPw&ab_channel=ICTFrame

2. Digital IDs for Secure email (सुरक्षित इमेल का लागि डिजिटल आईडी)
https://www.youtube.com/watch?v=AbnzXa8Z-C8&ab_channel=ICTFrame

3. Digital Signature in Microsoft Excel (माईक्रोसफ्ट एक्सेल मा डिजिटल हस्ताक्षर)
https://www.youtube.com/watch?v=Pmf8d4PXiQQ&ab_channel=ICTFrame

4. Digital Signature in PowerPoint (पावर् पोइन्त मा डिजिटल हस्ताक्षर) 
https://www.youtube.com/watch?v=C-momoBGbAY&feature=youtu.be&ab_channel=ICTFrame

5. Electronically Sign PDF Documents without Printing (साइन इलेक्ट्रनिक मुद्रण बिना पीडीएफ दस्तावेज)
https://www.youtube.com/watch?v=X6AXuca1es0&feature=youtu.be&ab_channel=ICTFrame