• इजाजत पत्र प्राप्त प्रमाणिकरण गर्ने निकाय

नेपालमा विद्युतीय हस्ताक्षरको महत्व

सरकारले विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगलाई अपनाएका र मन्यता दिएका छन्। सरकारले विद्युतीय हस्ताक्षर २०१२ मा सुरु गरेको थियो तर त्यतिबेला यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरु अपर्याप्त भएकोले राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन। अहिले २०७२ मंसिर १६ देखि सचूना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय र प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, root certifying authority of Nepal ले विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगलाई अपनाएका र मन्यता दिएका छन्। 
+more