• इजाजत पत्र प्राप्त प्रमाणिकरण गर्ने निकाय

सर्टिफिकेट्को मूल्य सुची

सि.न. Class of Digital Signature Certificate Validity in Years Special Price (Per DSC or Encryption) NRS For Both DSC and Encryption NRS
१. Class-1 Individual एक १२००  NA
दुई १८०० NA
२. Class-2 Individual एक १८०० ३७५० 
दुई २५००  ५१५० 
३. Class-2 Enterprise एक १८०० ३७५० 
दुई २५००  ५१५० 
४. Class-3 Individual एक ३७००  ७५५० 
दुई ५०००  १०१५० 
५. Class-3 Enterprise एक ३९००  ७९५० 
दुई ५८००  ११७५० 
६. Class-3 Server & Device एक ३९००  ७९५० 
दुई ५८००  ११७५० 

मूल्य निर्धारणका नियमहरु
१. माथि उल्लेखित मूल्यमा टोकन मूल्य को समाबेश गरीएको छैन।
२. उपलब्ध टोकनको मूल्य रु १२०० निर्धारण गरिएको छ र टोकन मूल्य यसका विभिन्न प्रकार आनुशार फरक पर्न सक्छ। 
३. माथि उल्लेख मूल्यहरुमा सरकारी कर र शुल्क समाबेश गरीएको छैन।​
४. प्रमाणपत्रको उपयोगिता , Applicability  प्रयोग CPS अनुरुप हुनेछ।
५. Electronic Transaction rules 2064 अनुसार Hardcopy प्रमाणपत्रको मूल्य रु १०० निर्धारण गरीएको छ ।​